Čerpadlo

úvodní strana » Heidenhain TNC 310 » Čerpadlo

Úvod

Běžné způsoby programování jsou založeny na myšlence, že známe aktuální polohu nástroje a odesíláme tento nástroj po např. přímkové dráze na další známou pozici. Vyžaduje-li tvar součásti (obr.1) nadměrné množství takovýchto elementárních pohybů je vhodné využití CAD/CAM technologie. Ne vždy je však tento poměrně nákladný způsob nezbytný (nákup dalšího CAD/CAM software). V některých případech lze úspěšně aplikovat parametrický způsob programování s průběžnou změnou hodnot jednotlivých parametrů.

Specifikace zadání

Vytvořte grafický model součásti v libovolném CAD systému a s pomocí parametrů (parametrického zadávání) naprogramujte obrobení plochy, kterou lze vyrobit s aplikací matematických rovnic:

Vzorec
Vzorec

kde:

x, y - jsou souřadnice polohy středu (osy) nástroje
a - proměnná hodnota v rozsahu 0 až 18,85(doporučovaný krok 0,01)

Řešení

Vytvoření grafického modelu součásti Čerpadlo (s vrtanými otvory, které nejsou zahrnuty v následujícím NC programu), není náročné, nicméně vyžaduje znalost zvláštních funkcí. Součást v tomto příkladu je obráběna bez korekcí (pro zjednodušení) s drahou nástroje popsanou matematickými rovnicemi. Prostřednictvím matematických softwarů nebo programu Excel, lze snadno vypočítat hodnoty rovnic pro větší množství (cca 30) bodů. Tyto pomocné výpočty se zohledněním poloměru nástroje D10 mm umožní vytvoření (nakreslení) skupiny bodů např. ve skicáři CAD systému. Proložením těchto bodů vhodnou křivkou typu spline (křivka prochází těmito body - čím více bodů tím přesnější model) a vytažením do prostoru lze vytvořit zjednodušený model 3D tělesa (obr.2).

Jak již bylo popsáno v úvodu, obrábění takto vytvořeného grafického modelu součásti lze programovat s pomocí CAM software (např. PowerMILL). Přesnost finálního výrobku se ale bude odvíjet i od přesnosti vytvořeného grafického modelu (viz. popsáno výše). Touto chybou není zatíženo NC programování s pomocí parametrů, které je ještě navíc obohaceno o možnost (aplikaci) výpočtu některého parametru na základě matematických operací s dvěma jinými parametry.

Řídicí program: krivka.h, pro výrobu součásti viz. obr. 3. Pomocí této křivky je realizováno obrábění pouze hrubovacím nástrojem, což je patrné i z drsnosti povrchu.