Labyrint

úvodní strana » Heidenhain TNC 310 » Labyrint

Úvod

Následující příklad je zaměřen na základy NC programování řídicího systému Heidenhain TNC310. Programování bude provedeno bez využití průměrových a délkových korekcí jedním nástrojem a je rovněž omezeno na jedinou operaci, kterou se vyrábějí drážky - labyrinty (obr.1).

Specifikace zadání

V řídicím systému Heidenhain TNC310 vytvořte NC programy pro obrábění tvarových drážek součástí Labyrint levý i Labyrint pravý (obr.2) a součásti obrobte. Při programování neřešte problematiku korekcí nástroje a zaměřte se pouze na základní zápis NC bloků (zápis v tzv. dialogu).

Řešení

Pro vytvoření grafického modelu zadané součástky lze použít řadu středních i velkých CAD systémů. Zde bylo využito možností systému Catia (obr. 3,4).

Tvar součásti není nutné pro vlastní obrábění modelovat, ale v případě, že je model k dispozici, je možno z něj generovat technický výkres nebo křivku, která charakterizuje dráhu středu nástroje při obrábění. Na základě kót v technickém výkrese nebo ještě snadněji proměřením (okótováním) řídicí křivky, po které se nástroj bude pohybovat, lze přímo na obráběcím stroji napsat NC programy.

Řídicí NC programy pro součásti labyrint levý a pravý: (Programy.zip)


Řídicí program Textové poznámky
0 BEGIN PGM 008 MM začátek programu, název součásti, jednotky
1 BLK FORM 0.1 Z X-110 Y-110 Z-20 osa vřetene, min. bod polotovaru
2 BLK FORM 0.2 X+110 Y+110 Z+0 max. bod polotovaru
3 TOOL DEF 1 L+0 R+4 délková korekce a poloměr nástroje
4 TOOL CALL 1 Z S1500 osa nástroje, otáčky nástroje
5 L X+0 Y+0 Z+5 FMAX M3 lineární interpolace na souřadnice max. posuvem, otáčky nástroje doprava
6 L X+98.63 Y-68.36 Z+5 FMAX rychloposuv po přímkové dráze
7 L Z+2 FMAX rychloposuv pouze v jedné ose
8 L Z-3.49 F100 M8 obrábění definovaným posuvem, zapnutí chlazení
9 L X+67.13 Y+23.12 F100 lineární interpolace pracovním posuvem
10 CR X+65.49 Y-27.42 R-71 DR+ kruhová interpolace
11 L Z+2 lineární polohování
12 L X+107.95 Y-52.42 FMAX pohyb po přímce max. posuvem
13 L Z-3.49 F100 pohyb v jedné ose pracovním posuvem
14 L X+80.37 Y+27.67 F100 obrábění po přímce
15 CR X+71.75 Y-45.58 R-85 DR+ obrábění po kruhové dráze
16 L Z+2 výjezd nástroje prac. posuvem
17 L X+115.69 Y-31.89 FMAX rychlé polohování
18 L Z-3.49 F100 obrábění po přímkové dráze
19 L X+93.61 Y+32.23
20 CR X+77.34 Y-61.81 R-99 DR+
21 L Z+2
22 M30 konec programu, vypnutí chlazení, stop otáček, návrat (skok) na začátek programu
23 END PGM 008 MM konec programu, jeho název, jednotky

 

Řídicí program Textové poznámky
0 BEGIN PGM 009 MM začátek programu, název součásti, jednotky
1 BLK FORM 0.1 Z X-110 Y-110 Z-20
2 BLK FORM 0.2 X+110 Y+110 Z+0
3 TOOL DEF 1 L+0 R+4
4 TOOL CALL 1 Z S1500
5 L X+0 Y+0 Z+5 FMAX M3
6 L X-98.63 Y-68.36 Z+5 FMAX
7 L Z+2 FMAX
8 L Z-3.45 F100 M8
9 L X-67.13 Y+23.12 F100
10 CR X-65.49 Y-27.42 R-71 DR-
11 L Z+2
12 L X-107.95 Y-52.42 FMAX
13 L Z-3.45 F100
14 L X-80.37 Y+27.67 F100
15 CR X-71.75 Y-45.58 R-85 DR-
16 L Z+2
17 L X-115.69 Y-31.89 FMAX
18 L Z-3.45 F100
19 L X-93.61 Y+32.23
20 CR X-77.34 Y-61.81 R-99 DR-
21 L Z+2
22 M30
23 END PGM 009 MM konec programu, jeho název, jednotky

 

Po výrobě následuje proměření vyrobených součástí. V tomto zjednodušeném příkladu je přesnost výroby ovlivněna přesností polohování součásti vzhledem k nulovému bodu obrobku, přesností polohování obráběcího stroje, skutečným průměrem nástroje a stavem jeho opotřebení. Vlivem změny velikosti opotřebení nástroje dochází k změně šířky vyráběné drážky. V tomto případě povolená tolerance výroby umožnila výše popsaný zjednodušený příklad.


Obr. 5 Vyrobené součásti