Vidlice

úvodní strana » Heidenhain TNC 310 » Vidlice podvozku letadla

 

Úvod

Následující příklad je zaměřen na základy programování řídicího systému Heidenhain TNC310. Programování bude pro zjednodušení provedeno bez využití průměrových korekcí nástroje a pro určení přesné polohy uzlových bodů osy nástroje bude místo výpočtů využit CAD systém.

 

Specifikace zadání

V programu TurboCAD/CAM Professional v.8 vytvořte grafický model součásti (v modelovém prostoru), který bude interaktivně propojen s technickým výkresem a dalšími technickými nákresy (ve výkresovém prostoru). Vytvořte NC programy pro hrubování a dokončení základního tvaru součásti (bez využití průměrových korekcí) a součást obrobte.

 

Řešení

1. Grafické zpracování zadání v CAD systému

Vytvoření modelu zadané součástky není nikterak náročné a lze ho snadno realizovat v různých středních i malých CAD systémech. Tvar součástky je možno při modelování zjednodušit na obvodovou (hraniční) křivku, která se skládá z oblouků a přímkových elementů. Spojením těchto elementů do jedné uzavřené 2D křivky a následným vytažením této křivky do prostoru (vytažením v ose Z) je vytvořeno 3D těleso (obr.1).

Definováním pohledů (např. nárys a bokorys) na tento díl a jejich vložením do výkresového prostoru je zajištěno interaktivní propojení modelu a zobrazení ve výkresu (obr.2). Změny v modelu se tak automaticky projevují ve všech interaktivně propojených částech.


Nákresy lze doplnit 2D křivkou ve vzdálenosti odpovídající poloměru nástroje (obr.4). V případě, že křivka je ve větší vzdálenosti než poloměr řezného nástroje (obr.3), vznikne (po obrobení) na součásti přídavek na dokončení. Vytvořené body napojení mezi přímkovými nebo kruhovými elementy (uzlové body) jsou pak určují pro polohování (programování dráhy) nástroje. Vhodným zakótováním uzlových bodů získáme podklady pro tvorbu NC programu.


 

2. Vytvoření NC programu

Při programování systému Heidenhain TNC 310 v dialogu je nutno dodržet jistý formát. V případě, že je NC program vytvářen přímo v systému (editoru) Heidenhain, je formát bloků editorem hlídán a v průběhu dialogového programování je programátor nucen postupně doplňovat požadovaná data. NC programy lze ovšem psát i v libovolném textovém editoru a následně celý program poslat do výrobního stroje prostřednictvím komunikačního software TNCremo.

NC programy připravené pro výrobní stroj: Programy.zip.

 

Hrubování součásti:

Řídicí program Textové poznámky
0 BEGIN PGM 88 MM číslo bloku, začátek programu, název, jednotky
1 BLK FORM 0.1 Z X-5 Y-5 Z-20 číslo bloku, osa vřetena, počáteční bod polotovaru
2 BLK FORM 0.2 X+60 Y+100 Z+0 koncový bod polotovaru
3 TOOL DEF 1 L+0 R+3 délka a poloměr nástroje
4 TOOL CALL 1 Z S3000 osa vřetena a velikost otáček
5 L X+0 Y+0 Z+5 R0 FMAX M3 lineární interpolace s max. posuvem, směr otáček
6 L X-5 Y-5 Z+5 R0 FMAX
7 L X-5 Y-5 Z-11 R0 F100 lineární interpolace, polohovat bez korekce, pracovním posuvem
8 L X-3.3 Y-3.3 R0 F250
9 L X-3.3 Y+38
10 CR X+12.77 Y+64.14 R+29.3 DR- kruhová interpolace
11 CR X+13.7 Y+65.66 R+1.7 DR+ pohyb po kružnici, definice koncového bodu, poloměr zaoblení dráhy, směr pohybu na dráze
12 L X+13.7 Y+93.3
13 L X+26.3 Y+93.3
14 L X+26.3 Y+67.5
15 CR X+26.7 Y+67.5 R+0.2 DR+
16 L X+26.7 Y+93.3
17 L X+39.3 Y+93.3
18 L X+39.3 Y+65.66
19 CR X+40.23 Y+64.14 R+1.7 DR+
20 CR X+56.3 Y+38 R+29.3 DR-
21 L X+56.3 Y-3.3
22 L X+43.7 Y-3.3
23 L X+43.7 Y+38
24 CR X+27 Y+54.7 R+16.7 DR+
25 L X+26 Y+54.7
26 CR X+9.3 Y+38 R+16.7 DR+
27 L X+9.3 Y-3.3
28 L X-3.3 Y-3.3
29 L X-3.3 Y-3.3 Z+5 FMAX
30 L X+0 Y+0 Z+5 R0 FMAX M30 lineární interpolace, max. posuv, konec programu s vypnutím otáček
31 END PGM 88 MM číslo bloku, konec programu, název programu, jednotky

 

Dokončování součásti:

Řídicí program Textové poznámky
0 BEGIN PGM 89 MM číslo programu, začátek, název, jednitky
1 BLK FORM 0.1 Z X-5 Y-5 Z-20 osa vřetene, min. bod obrobku
2 BLK FORM 0.2 X+60 Y+100 Z+0 max. bod obrobku
3 TOOL DEF 1 L+0 R+3 délka a poloměr nástroje
4 TOOL CALL 1 Z S3000 osa vřetene, otáčky
5 L X+0 Y+0 Z+5 R0 FMAX M3 lineární interpolace, bez korekce, s max. posuvem, otáčky vřetene vpravo
6 L X-5 Y-5 Z+5 R0 FMAX pohyb po přímce max. rychlostí
7 L X-5 Y-5 Z-11 R0 F100 pohyb po přímce bez korekce s definovaným posuvem
8 L X-3 Y-3 R0 F250
9 L X-3 Y+38
10 CR X+12.9 Y+63.87 R+29 DR- kruhová interpolace
11 CR X+14 Y+65.66 R+2 DR+ pohyb po kruhovém oblouku
12 L X+14 Y+93
13 L X+26 Y+93
14 L X+26 Y+67.5
15 CR X+27 Y+67.5 R+0.5 DR+ kruhová interpolace, souřadnice koncového bodu, poloměr zaoblení, směr otáčení
16 L X+27 Y+93
17 L X+39 Y+93
18 L X+39 Y+65.66
19 CR X+40.1 Y+63.87 R+2 DR+
20 CR X+56 Y+38 R+29 DR-
21 L X+56 Y-3
22 L X+44 Y-3
23 L X+44 Y+38
24 CR X+27 Y+55 R+17 DR+
25 L X+26 Y+55
26 CR X+9 Y+38 R+17 DR+
27 L X+9 Y-3
28 L X-3 Y-3
29 L X-3 Y-3 Z+5 FMAX
30 L X+0 Y+0 Z+5 R0 FMAX M30 lineární interpolace, bez korekce poloměru nástroje, max. posuvem, konec programu s vypnutím otáček a chalzení
31 END PGM 89 MM číslo bloku, konec programu, název programu, používané jednotky

 

3. Výroba součásti

Vzhledem k předem určenému polotovaru (tvaru kvádr s výškou přesahující požadovanou výšku součásti) a k požadavku vyrobit základní tvar součásti na jedno upnutí, bylo zvoleno upínání součásti strojním svěrákem. Dalšími technologickými operacemi byly následně vytvořeny otvory (obr.5) a součást byla zkompletována do podsestavy (obr.6).