Šachová figurka - Dáma

úvodní strana » SinuTrain » Turning machine - ShopTurn 6.03 » Programování v G kódu » Šachové figurky » Dáma

Úvod

Při programování šachové figurky - Dáma bude v krátkosti popsáno založení nového programu s definováním velikosti polotovaru a polohy bodu pro výměnu nástrojů. Pozornost bude rovněž zaměřena na založení nového typu soustružnického nástroje do prostředí modulu Turning machine with —» ShopTurn Open 06.03 «— systému SinuTrain.

Specifikace zadání

Vytvořte grafický návrh šachové figurky - Dáma, zpracujte výkresovou i technickou dokumentaci (Technický výkres, Technologický postup, Postupový list, Technologická návodka) a vytvořte NC program pro poloautomatický soustruh SPN12 CNC s řídicím systémem Sinumerik 810D.


Řešení

1. Grafický návrh

Řešení grafického návrhu pro celou sestavu šachových figur lze realizovat ve spolupráci s profesionálními designéry nebo podle Vašeho vlastního tvůrčího návrhu. Navržený tvar (obr. 1) může obsahovat i řešení tzv. zámku, kterým je nutno osadit všechny figury.

Model
Obr. 1 Figurka - Dáma, navržená designérem


2. Zpracování výkresové dokumentace


3. Zpracování technické dokumentace

Vytvoření dokumentace určující postup výroby součásti a předepisující výrobní nástroje, nářadí a případně další pomůcky:

 

4. Tvorba NC programu v prostředí ShopTurn 6.03 - (Shop Turn program)

V modulu ShopTurn 06.03 lze založit NC program v editoru (ve formátu) ShopTurn program (obr.4). Tato metoda umožňuje programovat i v G kódu (jako u předchozí součástky Střelec) s možností definovat v NC programu velikost polotovaru a polohu bodu pro výměnu nástroje (obr.5).

Tvar polotovaru je pro součást - Dáma - válcový (Blank: Cylinder), o průměru 60mm (XO = 60 mm). Poloha nulového bodu obrobku je v ose rotace na souřadnici např. ZO = 0 mm. Délka součásti potom vyplývá z hodnoty ZO = -172,5 mm a upínač (sklíčidlo) je polohováno na souřadnici ZM = -162,5 mm. Parametry polohy nástroje při výměně jsou dány souřadnicemi XT a ZT. !!!Nesmí se zapomenout na zapsání hodnoty definující maximální povolené otáčky (S1)!!! Následující psaní NC programu je možné např. v G kódu "ručně" (obr.6) a s podporou programování cyklů.


Obr. 6 Část NC programu - psáno v G kódu v editoru SinuTrain program ( Dama.wpd.zip )

Vložení řezného nástroje do NC programu lze realizovat ikonami Tool (obr.6) a následně Tools z horizontálního menu. V základní nabídce (obr. 7) je uveden přehled nástrojů s možností jejich editace i s možností vytvářet další varianty. Např. na pozici 27 je nutno vložit stranový levý uběrací nůž hrubovací s geometrií:

vzorec

Kliknutím na ikony New tool, Roughing tool a ikona je nástroj založen. Stačí jen ještě dodefinovat slovní označení a do příslušného sloupce na tomto řádku nástroje vepsat informace o požadované geometrii (obr. 8). Po vytvoření požadovaného nástroje ho lze do NC programu vložit označením (přemístěním kurzoru na zvolený nástroj) a kliknutím na ikony To program, Tools a Accept. Následující simulace akceptuje nastavené rozměry nástroje -břitové destičky- (obr.9).

5. Výroba součásti

Výroba takto dlouhé štíhlé součásti vyžaduje upnutí nejen tříčelisťovým sklíčidlem, ale nutné je i podepření obrobku otočným hrotem. Vzhledem k typu výrobního stroje musí být výše popsaná výrobní operace realizována s maximálním počtem čtyř nástrojů, což je omezení dané nožovým držákem (nástrojovým suportem).