Šachová figurka - Král

úvodní strana » SinuTrain » Turning machine - ShopTurn 6.03 » Programování v G kódu » Šachové figurky » Král

Úvod

V následujícím příkladu bude rozebrána problematika programování podélného hrubovacího cyklu s označením CYCLE95. Pozornost bude rovněž zaměřena na definování tvaru kontury pomocí grafického editoru. Ukázka bude řešena v modulu Turning machine with -->> ShopTurn Open 06.03 <<-- systému SinuTrain.

Specifikace zadání

Vytvořte grafický návrh šachové figurky - Král, zpracujte výkresovou i technickou dokumentaci (Technický výkres, Technologický postup, Postupový list, Technologická návodka) a vytvořte NC program pro poloautomatický soustruh SPN12 CNC s řídicím systémem Sinumerik 810D.


Řešení

1. Grafický návrh

Řešení grafického návrhu pro celou sestavu šachových figur lze realizovat ve spolupráci s profesionálními designéry nebo podle Vašeho vlastního tvůrčího návrhu. Navržený tvar (obr. 1) může obsahovat i řešení tzv. zámku, kterým je nutno osadit všechny figury.

Model
Obr. 1 Figurka - Král, navržená designérem


2. Zpracování výkresové dokumentace

3. Zpracování technické dokumentace

Vytvoření dokumentace určující postup výroby součásti a předepisující výrobní nástroje, nářadí a případně další pomůcky:

 

4. Tvorba NC programu - ( Kral.wpd.zip )

Při programování cyklu CYCLE95 v modulu ShopTurn 06.03 systému SinuTrain lze psát označení cyklu i jednotlivé jeho parametry v textové podobě (obr.4), nebo s využitím grafické podpory. Postupným kliknutím na ikony Turning a Stock removal je zobrazeno dialogové okno s grafickou nápovědou (obr.5), které složí k usnadnění práce při zadávání jednotlivých parametrů definujících cyklus. Zde je nutno definovat tvar finální kontury (hraniční křivku pro odebrání přebytečného materiálu) i způsob a technologické parametry obrábění. Potvrzením zadaných hodnot ikonou OK je proveden návrat do textového editoru. Vzhledem k tomu, že systém si tento předpis cyklu doplňuje o některé další údaje, jsou tyto data vepsána před a za řádek CYCLE95 a vždy začínají znakem středník ( " ; " ). Zjednodušeně lze říci, že informace (data na řádku) začínající znakem středník jsou chápány systémem jako textová poznámka (obr.6).

Zápis cyklu CYCLE95
Obr. 6 Zápis cyklu CYCLE95 po přeložení dialogového okna s grafickou podporou

Prvním parametrem při definování cyklu CYCLE95 je název souboru, který obsahuje informace o kontuře (hraniční křivce po kterou bude obrábění probíhat). Tuto konturu (podprogram - *.spf) lze naprogramovat v textovém editoru stejným způsobem jako hlavní program (*.mpf), nebo s využitím grafické podpory (obr.7). Start definice kontury je prostřednictvím ikon Contour a Generate contour. Výběrem jednotlivých elementů z nabídky ve vertikální liště a průběžným definováním jejich rozměrů lze nakreslit tvar hraniční křivky (kontury). Souhlas s touto vytvořenou křivkou je nutno provést ikonou Accept. Následuje automatické přeložení grafických informací do textové podoby, kterou je nutno zakončit zápisem funkce M17 na konci podprogramu (tohoto souboru s koncovkou *.spf).

Simulace obrábění (obr.10) je spouštěna z hlavního programu ikonou Simulation, ale před tímto spuštěním musí být odeslán do NC hlavní program i všechny volané podprogramy (obr.9). To lze provést v manažeru ikonou Load HD -> NC. V případě, že tato ikona není na vertikální liště viditelná lze se k ní dostat přes ikonu Continue.


Obr. 9 Přenos souborů z HD -> NC (případně z NC -> HD)