Šachová figurka - Pěšec

úvodní strana » SinuTrain » Turning machine - ShopTurn 6.03 » Programování v G kódu » Šachové figurky » Pěšec

Úvod

Při řešení diplomové nebo bakalářské práce s využitím CNC obrábění lze realizovat výrobu součástí rozličných tvarů. V tomto případě se jedná o vytvoření grafického návrhu šachové figury - Pěšec ve 2D a 3D. Na tento návrh pak může navazovat vytvoření výkresové dokumentace součásti a zpracování technologické dokumentace pro výrobu (technologický postup, návodka, nástrojový a seřizovací list).

K obrábění na poloautomatickém soustruhu SPN 12 CNC s řídicím systémem Sinumerik 810D lze využít stávající i nově pořízené nástrojové vybavení. Navržený CNC program je simulován prostřednictvím CAM software SinuTrain s využitím modulů - Turning machine with simple tools nebo ShopTurn Open V 06.03. Obě oblasti umožňují ověřit obrábění dané součásti. V modulu ShopTurn Open V 06.03 je však využit odlišný způsob programování výměny nástroje a grafická podpora je vyšší a názornější.

Specifikace zadání

Vytvořte grafický návrh šachové figurky - Pěšec, zpracujte výkresovou i technickou dokumentaci (Technický výkres, Technologický postup, Postupový list, Technologická návodka) a vytvořte NC program pro poloautomatický soustruh SPN12 CNC s řídicím systémem Sinumerik 810D.


Řešení

1. Grafický návrh

Řešení grafického návrhu pro celou sestavu šachových figur lze realizovat ve spolupráci s profesionálními designéry nebo podle Vašeho vlastního tvůrčího návrhu. Navržený tvar (obr. 1) může obsahovat i řešení tzv. zámku, kterým je nutno osadit všechny figury.

Model
Obr. 1 - Figura - Pěšec, navržená profesionálním designérem

Před zpracováním výkresové dokumentace je vhodné vytvořit přesný CAD model součásti (obr. 2), který bude obsahovat všechny tvarové prvky finálního obrobku. Lze tak provést kontrolu navrženého tvaru a lépe odborně posoudit vyrobitelnost dané součásti. Vzhledem ke grafickým možnostem CAD softwarů dostupných na českém trhu je volba snadná (je dostupných mnoho programů umožňujících kvalitní grafickou 3D vizualizaci součástí). Zde je namátkou zvoleno grafické prostředí CAD programu Catia.

2. Zpracování výkresové dokumentace

Výhodou zvoleného CAD programu je i možnost vytvořit technický výkres (obr.3), který vychází a je interaktivně propojen s modelem. Změny prováděné v modelu se tak automaticky projeví i ve výkresu.

3. Zpracování technické dokumentace

Vytvoření dokumentace určující postup výroby součásti a předepisující výrobní nástroje, nářadí a případně další pomůcky:

 

4. Tvorba NC programu

NC program je možno psát v libovolném textové editoru. Je-li však k dispozici software SinuTrain, lze využít řady jeho pomůcek umožňujících zefektivnit a zkontrolovat programování.

Start programu je prostřednictvím ikony na ploše ikona, případně jiným běžným způsobem.

Volba programovacího prostředí (obr.4) je závislá na technologii (soustružení, frézování), ale také na způsobu programování (psaní ISO kódu, tvorba v dialogovém režimu). Pro následující popis byla zvolena položka (obr.4,5):

Turning machine with --›› ShopTurn Open 06.03 ‹‹--

Volba technologie obrábění
Obr.4 Volba technologie obrábění (Verze 06.03.56/01)

 

technologie soustružení
Obr.5 Technologie soustružení - ShopTurn

Po startu se objeví obrazovka oblasti stroje (obr.6), ze které lze prostřednictvím klávesy F10 a následně klávesy F2, nebo kliknutím na položku Program manager, zobrazit aktuální NC programy na discích (obr.7). Zde lze založit nový adresář/soubor (novou složku/soubor součásti), nebo editovat již dříve vytvořené NC programy (Pesec.wpd.zip).

Již dříve vytvořené programy lze nalézt na pevném disku (zobrazení pomocí klávesy F1 nebo kliknutím na ikonu NC) nebo na disketové mechanice (kliknutím na ikonu Disk A: nebo klávesou F2). Nové NC programy lze psát v režimech ShopTurn program (obr.8) nebo G code program (obr.9).

Kliknutím na ikonu Simulation nebo stlačením klávesy F7 je automaticky spouštěna simulace obrábění vytvořeného programu (obr.10). Změnou zobrazení součásti (klávesa Shift+F5) je součást převedena do 3D a vystínována (obr.11).