Projekt - Motorka

úvodní strana » SolidWorks » Projekt - motorka

Úvod

Poměrně obsáhlý projekt s názvem Motorka, který bude popisován v několika následujících příkladech umožní seznámit se s perspektivním software nazývaným SolidWorks. Tento projekt navazuje na Diplomovou práci s názvem: Konstrukce podvozku pro RC motocykl. Autorem této Diplomové práce (2004 - UK OPN) je student 5.ročníku - Jiří KUBEC, se kterým jsem měl možnost spolupracovat při výrobě některých součástí. Mnohé ze součástí budou podrobně rozpracovány po stránce tvorby dílu v CAD systému i aplikovány při popisu tvorby sestav. Některé další díly jsou pak využity při popisu možností CAM softwarů.

Krátce o programu

Pro spuštění programu SolidWorks lze využít ikonu Ikona SolodWorks na pracovní ploše nebo program nastartovat jiným běžně používaným způsobem. Následuje start programu do následujícího okna (obr.1). Položkou roletového menu Soubor a následně Otevřít, lze vstoupit do existujícího souboru součásti nebo sestavy (obr.2).

Otevřením souboru sestavy (obr.3) je automaticky kontrolováno propojení všech položek (dílů) na zdrojové soubory jednotlivých dílů. Jakákoli změna součásti v sestavě je tak automaticky provedena i v souboru dílu.

Software SolidWorks je založen na konstruování trojrozměrných (dále jen 3D) dílů (obr.4), které je následně možno spojovat do 3D sestav (obr.3) se vzájemnými vazbami. Z jednotlivých 3D grafických modelů součástí je možno vytvářet dvojrozměrné (dále jen 2D) výkresy (obr.5) i 2D výkresy 3D sestav.

Lze si povšimnout, že pracovní okna (obr. 3, 4 i 5) programu jsou rozdělena velmi podobným způsobem. Hlavní část obrazovky je nazývána grafickou oblastí, ve které je model, sestava nebo výkres vytvářen. Nad touto oblastí jsou nástroje pro tvorbu modelu, výkresu nebo sestavy a vlevo pak tzv. strom, který postupnou tvorbu zaznamenává. Volbou libovolného prvku z této stromové struktury lze prvek upravit popřípadě potlačit. Dalším velmi užitečným nástrojem (prvkem) při ovládání programu nebo tvorbě např. modelu je tedy ovládací myš. Umožňuje např.:

  • levé tlačítko: výběr položky roletového (ikonového) menu, entit v grafické oblasti nebo objekty ve stromu,
  • pravé tlačítko: aktivuje lokální menu položky,
  • prostřední tlačítko: umožňuje změnu pohledu na objekt (otáčí, posouvá a mění velikost).

Nyní již nic nebrání zahájení popisu práce v tomto CAD systému prostřednictvím některých dílů výše naznačené sestavy (celá sestava obsahuje cca 170 dílů). Pozornost bude věnována postupně tvorbě čar ve skicáři, kótování, vazbám, tvorbě těles, úpravám těles (např. sražení, zaoblení) a mnoha dalším funkcím. Z vytvořených modelů lze generovat technické výkresy a skládat sestavy, s čímž je spojena další (navazující) popisovaná problematika.

 


!!! Projekt dočasně pozastaven !!!