TurboCAD/CAM Professional verze 8.2 a verze 9.1

úvodní strana » TurboCAD/CAM

Základy ovládání

1. Založení nového souboru

Po aktivování programu TurboCAD ikonou na pracovní ploše Model nebo jiným běžně používaným způsobem je zpravidla zobrazeno následující dialogové okno (obr. 1). Zde je možno volit např. mezi založením nového ( New ) nebo otevřením existujícího souboru ( Open ).

Při zakládání nového souboru většinou ještě definujeme (obr. 2), zda má být vytvořen prázdný výkres, prázdný výkres s prvky a nastaveními dle šablony nebo založen soubor s postupným dialogovým definováním některých základních parametrů výkresového a modelového prostoru. Tato poslední zmiňovaná varianta postupně zobrazuje následující dialogová okna (obr. 3).

Dialogová okna při zakládání nového souboru
Dialogová okna při zakládání nového souboru


Dialogová okna při zakládání nového souboru
Dialogová okna při zakládání nového souboru


Dialogová okna při zakládání nového souboru

obr. 3 Dialogová okna při zakládání nového souboru

Po volbě např. metrické soustavy je nutné kliknout na ikonu Další a zobrazit tak následující okno volby jednotek a přesnosti zobrazování. Dále pak nastavení velikosti modelového a výkresového prostoru s možností vložit krátký textový popis souboru (není nutné vyplňovat), volba měřítka, volba určující, zda se má nebo nemá zobrazovat obsah modelového prostoru ve výkresovém prostoru. Nyní je soubor založen (obr. 4). Obsahuje modelový i výkresový prostor a v tuto chvíli je aktivní prostor pro tvorbu modelu. Kombinací kláves Alt+G lze např. zrušit zobrazování rastru.

2. Využití klávesnice pro ovládání programu

Velké množství povelů prováděných v programu TurboCAD je možno zadávat pomocí klávesnice. Lze tak souběžně pracovat pravou i levou rukou. Např. vhodně volená písmena nebo využití kombinačních kláves, urychlí např. volbu uchopovacího bodu nebo přesun kurzoru do polí pro zadávání číselných hodnot (obr. 5).

Zadávání souřadnic
obr. 5 Pole umožňující absolutní zadávání souřadnic

Kombinací kláves Shift + Tab lze přemístit kurzor do pole pro zadávání číselné hodnoty souřadnice z klávesnice (obr. 5). Klávesou Tab se lze přesunout do dalšího zadávacího políčka. Využitím pouze klávesy Tab, bez současného stlačení klávesy Shift, se lze dostat do pole pro zadávání např. délky aktuálně kreslené úsečky (obr. 6). Opětovné stlačení klávesy Tab přemístí kurzor na pole pro zadání úhlu natočení vytvářené úsečky.

Zadávání parametrů úsečky
obr. 6 Pole pro zadávání délky a úhlu natočení úsečky

Mezi další často využívané klávesy patří následující klávesy definující uchopovací body:

C - středový bod např. kružnice

I - průsečík např. dvou úseček

M - bod ve střední části (v polovině) např. přímky

Q - quadrant kružnice

V - koncový bod úsečky nebo vrcholový bod tělesa

G - bod rastru

Tento velice zjednodušený výpis je nutno doplnit souborem ve formátu PDF, který obsahuje přehled dalších možných kombinačních kláves a popis jejich funkce (PDFsoubor).

3. Kreslení

Úsečka Ikonaa kružnice Ikonajsou jedny z nejjednodušších, ale patrně také nejčastěji používaných elementů. Jejich kreslení je možno provádět mnoha různými způsoby. V následujících odstavcích bude věnována pozornost jen některým možnostem (kombinacím).

  1. Kreslení pomocí libovolného kliknutí myší v kreslicí ploše (video).
  2. Kreslení se zadáváním absolutních souřadnic (číselných hodnot) z klávesnice (video).
  3. Kreslení se zadáváním absolutních i inkrementálních souřadnic (číselných hodnot) z klávesnice (video).
  4. Kreslení s využitím uchopovacích bodů (např. průsečík - písmeno i zadávané z klávesnice) (video).

Na základě pochopení těchto principů kreslení je možno konstruovat další prvky jako např. bod Ikona, obdélník Ikona nebo dvojitou čáru Ikona (Double Line). Zvláště je výhodné využívat kreslení pomocných čar Ikona, které je možno mazat jedním souhrnným povelem (Edit > Clear > All Construction).

Ořezání Ikona nebo také protažení (prodloužení) úsečky (video).

Přerušení Ikona např. kruhového oblouku nebo kružnice (video).

Zaoblení konturového rohu je možno provést pomocí ikony Fillet Ikona (video).

Sražení konturového rohu je možno provést pomocí ikony Chamfer Ikona (video).

Distance and Distance - velikost sražení definovaná délkami úseček Ikona.

Distance and Angle - velikost sražení definovaná délkou jedné úsečky a úhlem Ikona.

Length and Angle - velikost sražení definovaná jako délka elementu sražení a úhlem Ikona.

Pro další usnadnění a urychlení kreslení jsou k dispozici např. následující funkce (obr. 7). S jejich využitím je možno kreslit opakující se prvky pouze 1x.

4. Tvorba 3D součástí pomocí primitiv

Tělesa je možno vytvářet pouze v modelovém prostoru a lze je skládat např. ze základních prvků, kterými jsou:

  • Kvádr je nejprve definován rozměry základního obdélníku a poté výškou tělesa (video).
  • Koule se definuje polohou středu a poloměrem (video).
  • Válec se zadává definováním středu základní kružnice, poté např. poloměrem a nakonec výškou tělesa (video).

Většina modelů strojních součástí (těles) je tvarově složitější. Mnohdy je však lze zjednodušit na seskupení základních těles. Například v polotovaru je vyvrtán otvor. Jedná se tedy o těleso tvořené pomocí základních prvků - kvádr a válec (obr. 9). Pro případy, kdy není možno tvar tělesa zjednodušit na základní tělesa, jsou k dispozici další nástroje (obr. 10). Téměř libovolný 2D tvar je možno rotovat kolem zvolené osy nebo vytáhnout do prostoru.

5. Kótování

Kótování je další nezbytnou součástí grafických programů určených pro tvorbu výkresové dokumentace. Rovněž program TurboCAD umožňuje kótovat (obr. 11) jednotlivé elementy (video) a také dále s jednotlivými kótami pracovat dle speciálních požadavků (např. po rozbití kóty).